Ten Fruitful Years! Happy 10th Anniversary, FIFE Fund!
FIFE Fund supports a variety of learning activities outside classroom.

Who has supported

Who has supported
::List of Donors
The University would like to express its gratitude to the following alumni, organisations, groups and individuals for their generous support of the First-in-the-Family Education Fund.
Donations of $1,000,000 or more
Dr Robin Y H CHAN
陳有慶博士
Mr & Mrs CHU Yu-Lun, Stanley
朱裕倫伉儷
Ms Betty Jamie CHUNG Yu-Juen
鍾郁君女士
Dr the Hon LEE Shau-Kee
李兆基博士
Mrs Daisy TONG
湯楊蕙蘭女士
Mr YEUNG Kwok-Keung
楊國強先生
Azalea (1972) Endowment Fund
杜鵑(1972)基金
Choi Kim Kwong Service Learning Fund
蔡劍光志願服務基金
HKU Foundation
香港大學基金
Philip K H Wong Foundation
黃乾亨基金
"Young Leaders of Tomorrow" Community Leaders Fund
「明日棟樑」社區領袖基金
Donations of $100,000 or more
Dr CHAN Kow-Tak
陳求德醫生
Mr CHEUNG Ting-Shum, Alfred
張定森先生
Mr HEUNG Pak-Ho, Sixtus
香百豪先生
Dr Max Lin HUI-BON-HOA
黃元林博士
Dr KWOK Chi-Chiu
郭志超醫生
Dr Peter KWOK-Viem
郭炎博士
Ms Sherley LAM
林愛健女士
Mr LAU Siu-Chuen
劉少全先生
Mr LAW Wing-Kin, Kent
羅永健先生
Mr LEE Ching-Yiu
李澄曜先生
Mr Raymond LEE
李文俊先生
Ms Paddy LUI Wai-Yu
呂慧瑜女士
Mrs Pinky LUI
呂潘燕華女士
Ms MOK Wai-Kun, Barbara
莫瑋坤女士
Mr & Mrs SIT Hoi-Wah, Kenneth
薛海華伉儷
Dr Stephen H M SUEN
孫漢明博士
Mr TAM Sze-Lok, Isaac
譚思樂先生
Dr TSAO Yen-Chow
曹延洲醫生
Mr TSE Hau-Yin, Aloysius
謝孝衍先生
Dr WONG Kam-Kee, Simon
王淦基醫生
Mr Wilfred Y W WONG
王英偉先生
Mr YEUNG Wai-Tim, Patrick
楊偉添先生
Mr YIM Wai-Lap, William
嚴偉立先生
Mr YU Chen-Wah
余振華先生
Mr ZHANG Xiang-Lin
張祥林先生
HKU Social Sciences Pioneer Class of 1967
港大六七年社科同學
Law's Charitable Foundation
羅氏慈善基金
Prince Jewellery & Watch Co
太子珠寶鐘錶公司
Sa Sa International Holdings Ltd
莎莎國際控股有限公司
The Hung Hing Ying & Leung Hau Ling Charitable Foundation
孔慶熒及梁巧玲慈善基金
United Gain Investment Limited
聯威投資有限公司
#
Mr CHAI Man-Chung
查文宗先生
#
Mr CHAN Chi-Chiu, Henry
陳志超先生
#
Mr CHAN Chun-Fai
陳俊輝先生
#
Mr CHAN Hay, Henry
陳熹先生
#
Mr CHAN Kin
陳堅先生
#
Mrs CHAN LAU Sau-Yuen
陳劉修婉女士
#
Dr CHAN Yau-Nam
陳幼南博士
#
Mr CHENG Hok-Yee
鄭學如先生
#
Mr CHENG Kam-Chung, Eric
鄭錦鐘先生
#
Mr CHEUNG Yan-Lung
張人龍先生
#
Mr CHIU Yu-Hei
趙汝熙先生
#
Mr CHOI Chi-Wa, Augustine
蔡志華先生
#
Dr CHOI Koon-Shum, Johnathan
蔡冠深博士
#
Mrs CHOW SUN Fong-Chung
周孫方中女士
#
Mr CHOW Kwan-Sing
周坤成先生
#
Dr CHOW Kwen-Lim
周君廉博士
#
Ms CHU Lien-Fan
朱蓮芬女士
#
Mrs Sophia DAN
鄧楊詠曼女士
#
Mr FONG Yock-Yee
方若愚先生
#
Mr HO Kwang-Hung
何廣雄先生
#
Mr Nelson HO
何志佳先生
#
Mr JIM Fun-Hin
詹勳憲先生
#
Dr KAI Yau-Ming
計佑銘博士
#
Professor Richard KO
柯利德教授
#
Dr KO Wing-Man
高永文醫生
#
Mr KWONG Kai-To, Joseph
鄺啟濤先生
#
Mr LAM Ki-Yip
林基業先生
#
Mr LEUNG Ming-Cheung
梁銘祥先生
#
Mr LEUNG Sik-Wah
梁適華先生
#
Mr LIANG Tin
梁庭先生
#
Mrs Rita LIU
廖湯慧靄女士
#
Mr LO Man-Tuen
盧文端先生
#
Dr LO Wai-Kwok
盧偉國博士
#
Mrs LOUEY Wai-Hung, Kathryn
雷羅慧洪女士
#
Mr Mak Hung
麥雄先生
#
Ms Jenny NG
吳明珍女士
#
Mr NG Sau-Kei, Wilfred
吳守基先生
#
Mr PANG Hiu-Ming, Peter
彭曉明先生
#
Mrs PANG TSUI Mei-Wan, Josephine
彭徐美雲女士
#
Mr POON Chi-Keung
潘自強先生
#
Mr POON Fat-Lam
潘發林先生
#
Mr SO Hoi-Pan, Edinson
蘇開鵬先生
#
Mr SO Ka-Wing
蘇家榮先生
#
Mr SUN Kai-Lit, Cliff
孫啟烈先生
#
Dr Tai Tak-Fung, Stephen
戴德豐博士
#
Mr Michael TIEN
田北辰先生
#
Mr TONG Hok-Yuan
唐學元先生
#
Mr TSANG Cheung, Peter
曾祥先生
#
Mr WAN Hok-Lim
溫學濂先生
#
Mr WONG Chung-Mat, Ben
王忠秣先生
#
Mr WONG Fuk-Nin, Raymond
黃福年先生
#
Professor John WONG
黃健靈教授
#
Mr WONG Kai-Tai
黃啟泰先生
#
Ir WONG Kwok-Keung, Peter
王國強先生
#
Mr WONG Siu-Sang
王兆生先生
#
Mr WONG Wai-Kai, Alan
王惠棋先生
#
Mr WU Chor-Nam
胡楚南先生
#
Ms WU Hung-Yuk, Anna
胡紅玉女士
#
Mr YAM Cheong-Hung
任昌洪先生
#
Mr YEUNG Chi-Hung, Johnny
楊志雄先生
#
Mr YIP Chung-Lun, Alan
葉仲倫先生
#
Mr Yip Man
葉文先生
#
The Advantage Trust
#
Aplichau Kaifong Welfare Association
鴨脷洲街坊福利會
#
Ching Chung Taoist Association of Hong Kong Ltd
青松觀有限公司
#
The Choi Cheung Kok Foundation Ltd
蔡章閣基金有限公司
#
Chuk Yuen Land Development Company Limited
竹園地產發展有限公司
#
Elegance International Holdings Limited
高雅國際集團有限公司
#
Fujikon Industrial Holdings Ltd
富士高實業控股有限公司
#
Fung Ying Seen Koon
道教蓬瀛仙館
#
Glorious Sun Group
旭日集團
#
HKU Class of '71
港大七一年畢業生
#
Hong Kong Youth Cultural & Arts Competitions
全港青年學藝比賽大會
#
Po Lin Monastery
寶蓮禪寺
#
Rotary Club of Kowloon North
九龍北區扶輪社
#
Shaukiwan Kai Fong Welfare Advancement Association Ltd
筲箕灣街坊福利事務促進會有限公司
#
Shell Hong Kong Limited
香港蜆殼有限公司
#
Sik Sik Yuen
嗇色園
#
TST District Kai Fong Welfare Association
尖沙咀街坊福利會
#
Tsuen Wan Trade Association Education Foundation Ltd
荃灣商會教育基金有限公司
#
Victoria Educational Organisation
維多利亞教育機構
#
Yiu Yan Knitting Fty Ltd
耀仁織造廠有限公司
#
Yue Hwa Chinese Products Emporium Limited
裕華國產百貨有限公司
#
The Yuen Yuen Institute
圓玄學院

# Members of "Young Leaders of Tomorrow" Community Leaders Fund
Donations Below $100,000
A
Miss Annie AU
區淑賢小姐
Ms AU Kit-Ying, Brenda
區潔英女士
Mr AU Long-Hin, Aubrey
區朗軒先生
Dr AU Yiu-Kai, Paul
歐耀佳醫生
Mr AU YANG Wai-Keung
歐陽慧強先生
B
Mr Vincent BEI
裴詩盛先生
C
Mr CAO Han-Ming, Henry
曹涵明先生
Mr CAO Zhen-Liang
曹振梁先生
Mr John CHAI
蔡新榮先生
Dr Lisa C L CHAM
湛佐蘭醫生
Mr Daniel C Y CHAN
陳正欣先生
Mr CHAN Chi-Kong
陳志剛先生
Mr CHAN Chi-Ming, John
陳志明先生
Mr CHAN Chi-Pong
陳子邦先生
Ms CHAN Ching-Yee, Ellen
陳靜儀女士
Miss CHAN Ching-Yee, Josephine
陳靜儀小姐
Ms CHAN Chun
陳臻女士
Mr CHAN Chung-Ching, Winston
陳中正先生
Mr Elvin CHAN
陳頌賢先生
Ms Evelyn CHAN
陳惠明女士
Mrs Gwendolyn HO CHAN
何嫣女士
Mr CHAN Hau-Wing
陳孝榮先生
Mr CHAN Hon-Yin
陳漢賢先生
Dr CHAN Hung-Chiu, Peter
陳洪昭醫生
Mr Chan Ka-Keung
陳家強先生
Miss CHAN Ka-Lai, Margaret
陳嘉麗小姐
Miss Karen CHAN Ka-Lin
陳家蓮小姐
Ms CHAN Ka-May, Grace
陳嘉瑂女士
Mr CHAN Ka-Tik, Kendrew
陳卡迪先生
Dr CHAN Ka-Wah
陳嘉華醫生
Mr CHAN Kai-Cheung
陳啟璋先生
Mr CHAN Kai-Keung, Daniel
陳繼強先生
Mr CHAN Kan-Kam
陳根錦先生
Miss CHAN Kit-Bing, Sumee
陳潔冰小姐
Miss CHAN Kwai-Mei
陳桂媚小姐
Ir CHAN Kwei-Sang
陳貴生先生
Mr CHAN Kwok-Keung, Divion
陳國強先生
Miss CHAN Lai-Chu, Diane
陳麗珠小姐
Dr CHAN Lai-Kiu
陳麗喬博士
Mr CHAN Lai-Man
陳禮文先生
Mr CHAN Lap-Tak, Gary
陳立德先生
Mr CHAN Lik-Sun
陳力臣先生
Mrs CHAN CHEUNG Lok-Yee, Alice
張樂怡女士
Miss CHAN Man-Ling, Juana
陳雯玲小姐
Ms CHAN Mee-Fung, May
陳美鳳女士
Miss CHAN Mee-Kie, Maggie
陳美琪小姐
Mr CHAN Pak-Ho, Plato
陳灦先生
Mr Stephen CHAN Pao-Hau
陳包厚先生
Mr CHAN Ping-Fai, Perrie
陳炳輝先生
Ms CHAN Shum-Yue, Bonnie
陳心愉女士
Professor CHAN Siu-Chee, Sophia
陳肇始教授
Mr CHAN Siu-Ning, Ningo
陳少寧先生
Miss CHAN Siu-Yee, Ada
Ms CHAN So-Ling, Jacqueline
陳素玲女士
Ms Shirley CHAN Suk-Ling
陳淑玲女士
Miss CHAN Suk-Ying, Monique
陳淑英小姐
Dr CHAN Sze-Lai, Jacqueline
陳思麗醫生
Ms CHAN Tak-Chau, Dawn
陳德岫女士
Mr CHAN Toong-Yuen, Andrew
Dr CHAN Tsan-Sun
陳贊新醫生
Ms CHAN Tsui-Kit
陳翠潔女士
Mr CHAN Tsz-Fung
陳子峯先生
Mr CHAN Wai-Kwok, Rico
陳偉國先生
Dr CHAN Wing-Kin
陳永堅醫生
Mr CHAN Wong-On, Kenneth
陳旺安先生
Miss CHAN Yeung-Fai
陳仰暉小姐
Dr CHAN Yiu-Tsuan, Benby
陳燿全博士
Mr CHAN Yuen-Kit, Boby
Miss CHAN Yuen-Man, Stephy
陳苑雯小姐
Ir CHANG Che-Son
張子惇先生
Ms Janet W K CHANG
張惠琴女士
Mr CHAU On-Lok
周安樂先生
Mr CHAU Tsan-Keung
周燦強先生
Mr CHAU Wai
周懷先生
Mr CHAU Wai-Pan, James
周煒彬先生
Ms CHAU Yan-Mui Bonnie
周潤梅女士
Mr CHAU Yat-Cheung, Lawrence
周日昌先生
Mr CHEE Kwok-Wing, Waymond
池國榮先生
Ir CHEN Shao-Chi
陳紹箕先生
Mr CHENG Chi-Fung, Dennis
鄭智豐先生
Mr CHENG Chun-Hung, Leo
鄭俊雄先生
Dr Han CHENG
鄭淑嫻博士
Professor CHENG Kai-Ming
程介明教授
Miss CHENG Lo-Man, Karen
鄭露敏小姐
Dr CHENG Pak-Man, George
鄭柏文醫生
Mr Paul CHENG
鄭保羅先生
Miss CHENG Suk-Han
鄭淑嫻小姐
Mr CHENG Sze-Him
鄭士謙先生
Miss CHENG Wai-Wan
Mr CHENG Yim-Poon, Willy
鄭炎潘先生
Mr CHEUK Chi-Wai
Miss CHEUK Wing-Chong
卓穎莊小姐
Professor CHEUNG Chi-Keung, Peter
張志強教授
Ms CHEUNG Fung-Kwan
張鳳君女士
Mr CHEUNG Hon-Wing, William
張漢榮先生
Mr CHEUNG Ka-Chun, Tony
張嘉俊先生
Mr CHEUNG Kam-Tong
張金棠先生
Mr CHEUNG Lai-Yan, Charles
張禮仁先生
Mr CHEUNG Lok-Kan
張樂勤先生
Ms CHEUNG Sau-Yu, Stephanie
張秀儀女士
Mr CHEUNG Siu-Wa, Morris
張少華先生
Miss CHEUNG Sok-Yee
張淑儀小姐
Ms Lucy T P CHEUNG
張翠屏女士
Dr CHEUNG Wai-Keung, Paul
張偉強醫生
Dr CHEUNG Wai-Man
張偉文醫生
Ms CHEUNG Wing-Man
張穎文女士
Mr CHEUNG Yat-Nin
張一年先生
Mr CHEUNG Yiu-Mo
張耀武先生
Mr CHEUNG Yiu-Wing, Charlie
張耀榮先生
Mr CHIK Wai-Lap
戚偉立先生
Mrs Mable CHIU
趙游美寶女士
Miss CHIU Pui-Man, Janet
趙佩雯小姐
Dr CHIU Shin-Chak
趙善策醫生
Mr CHIU Suk-Fai
趙叔輝先生
Mr CHIU Sung-Tak, Vincent
趙祟德先生
Ms CHIU Ying-Yin, Rebecca
趙瑛賢女士
Mr CHO Chi-Ming
曹志明先生
Mr CHOI Kim-Lui
蔡劍雷先生
Mr CHOI Kwok-Cheong, Henry
蔡國昌先生
Ms CHOI Pui-Fong
蔡佩芳女士
Miss CHOI Wai-Jun
蔡慰君小姐
Dr CHOI Yi-King, Loretta
蔡綺瓊博士
Mr CHONG Chan-Yau
莊陳有先生
Dr CHONG Kin-Ki, Clarence
莊堅琪醫生
Mr CHONG Wai-Sun
莊偉新先生
Mr CHONG Yiu-Shing, Annie
莊耀誠先生
Ir Professor CHOW Che-King
周子京教授
Mr CHOW Fiat-Mann, French
周發文先生
Mr CHOW Ka-Sing
周家城先生
Ms Vivian CHOW
周詠恩女士
Mr CHOW Wai-Hung, David
周偉鴻先生
Mr CHOW Wai-Kwok, William
周維國先生
Mr CHOW Wing-Yip, Kenny
周永業先生
Ms CHOW Yan-Yan, Doris
周欣欣女士
Ms CHOW Yan-Yan, Laurene
周欣欣女士
Dr CHOW Yei-Ching
周亦卿博士
Ms CHOW Yuen-Ki, Nerissa
周鉉姬女士
Ms CHOY So-Yuk
蔡素玉女士
Dr CHOY Tat-Lam
蔡達林醫生
Ms CHOY Yin-Fon, Margaret
羅蔡妍芳女士
The Hon Madam Justice CHU
朱芬齡法官
Mr CHU Hon-Sang
Mr CHU Hon-Yu, Anthony
朱漢儒先生
Mr CHUA Hoi-Wai
蔡海偉先生
Ms CHUI Hiu-Lo
徐曉露女士
Dr CHUI Tak-Yiu, Daniel
徐德耀醫生
Dr CHUK Pui-Chun
竺培鎮醫生
Mr CHUNG Ching-Yuen, Raymond
鍾正源先生
Miss CHUNG Choi-Ping
鍾彩萍小姐
Dr CHUNG Hau-Kwong
鍾厚光醫生
Mr CHUNG Kwok-Pui
鍾國培先生
Mrs Shirley CHUNG
鍾陳碧璋女士
Dr the Hon Sir Sze-Yuen CHUNG
鍾士元爵士
Miss CHUNG Wing-Ting, Jackie
鍾穎婷小姐
Ms CHUNG Yuk-Ting, Lydia
鍾玉婷女士
D
Mrs Betty da SILVA
費葆奇女士
Mr Albert T Da ROSA, Jr
羅凱柏先生
E
Mr Brian Allan ECCLES
F
Dr the Hon Rita FAN
范徐麗泰博士
Professor S T FAN
范上達教授
Mr FAN Wing-Kei
范榮基先生
Miss FAN Yi-Ting, Karen
范宜婷小姐
Professor David FANG
方津生教授
Ms FOK Sui-Yin, Shirley
霍瑞賢女士
Dr FONG Chun-Yan, Julian
方俊仁醫生
Dr FONG Lai-Lan, Lillian
方荔蘭醫生
Mr FONG Tak-Hong, Peter
Ms FONG Lily
方麗麗女士
Mr FU Chin-Shing, Ivan
符展成先生
Mr Alfred K K FU
符繼光先生
Mr FU Tak-Wah
傳德華先生
Mr FUNG Chee-Keung, Bosco
馮志強先生
Ms FUNG Chi-Ling, Elaine
馮志玲女士
Mr Divine FUNG
Mr H W FUNG
馮興宏先生
Professor FUNG Hong
馮康教授
Mr FUNG Joi-Lun, Alan
馮載麟先生
Mr FUNG Ka-Choi, Cary
馮嘉材先生
Ms FUNG Ka-Ying, Maggie
馮家瑩女士
Mr FUNG Kam-Wing
馮錦榮先生
Miss FUNG Kar-Yee
馮嘉怡小姐
Dr FUNG Kin-Kong, William
馮健港醫生
Mr FUNG King-Tak
馮敬德先生
Mr FUNG Man-Cheong, Patrick
Mr Percy FUNG
馮倍思先生
Mr FUNG Yee-Wang
馮以浤先生
Mr FUNG Ying-Lun
馮應麟先生
Miss FUNG Yuk-Tong, Agnes
馮玉棠女士
G
Mr Khozema Mohsinbhai GABUJI
Ms Wendy K S GAN
顏金施女士
H
Mr HA Siu-Pang
夏兆彭先生
Miss HANG Oi-Nor
項愛娜小姐
Ms HASEGAWA Rumiko
長谷川留美子女士
Mr Richard Maurice HEXT
Ms Angela HO
何文琪女士
Mr HO Che-Man
何志文先生
Mr HO Chi-Chun
何志俊先生
Mr HO Chi-Kin, Joseph
何志健先生
Mr Ho Ka-Keung
何家強先生
Mr HO Kam-Yuen
何錦源先生
Mr HO Kwan-Yiu, Junius
何君堯先生
Dr HO Lau-Cheung
何樓章醫生
Mrs HO LUNG Kit-Ling
龍潔齡女士
Mr HO Ping-Lam, Edmond
何炳林先生
Professor Richard HO
何文匯教授
Professor HO Sai-Pak, Alfred
何世柏教授
Mr HO Siu-Kwong
何兆光先生
Mrs Stella HO
何張淑英女士
Miss HO Wai-Fun, Portia
何惠芬小姐
Mr HO Wai-Keung, Danny
何偉強先生
Mr HO Wai-Yiu
何偉堯先生
Mr HO Wang-Leung, Jonathan
何宏亮先生
Dr HO Wing-Yun, Francis
何榮潤醫生
Dr Gallant Y T HO
何耀棣博士
Mr HO Yiu-Cheong, Sanly
何耀昌先生
Miss HO Yuk-Shan
何玉珊小姐
Dr William HO
何兆煒醫生
Mr HON Man-Tak, Martin
韓文德先生
Mr HONG Kam-Wai, Kevin
康錦煒先生
Ms HONG Yuk-Fung, Ivy
康玉鳳女士
Mr Lester G HUANG
黃嘉純先生
Mr HUI Chung-Yee, Richard
許晉義先生
Mr HUI Nai-Pun
許乃斌先生
Ms HUI Pui-Man
Ms HUI Sau-Lam, Fanny
許秀琳女士
Mr HUI Wai-Hung, Adrian
許偉鴻先生
Dr HUI Wing-To, John
許永渡博士
Ir Dr HUI Yun-Yee, Encon
許潤詒博士
Ms HUNG Suk-Yee, Gloria
熊淑宜女士
I
Mr IP Kim-Hung, Ronald
葉劍雄先生
The Hon IP Kin-Yuen
葉建源先生
Ms IP Nga-Kam, June
葉雅琴女士
Dr Patrick IP
葉柏強醫生
Mr IP Sum-Ming
葉深銘先生
J
Dr JOENG Kin-Ming, Henry
熊健明醫生
K
Dr KAM Hing-Wah
甘慶華醫生
Mr Paul KAM Lung
金龍先生
Mr KAN Ka-Ho, Danny
簡家豪先生
Mr KAN Kai-Yuen, Arnold
簡啟源先生
Mr KAN Kwok-Choi
簡國材先生
Mr KEUNG Kwok-Wai
姜國偉先生
Ms Ronnie Keung
姜智芬女士
Mr KEUNG Sui-Lun
姜瑞麟先生
Miss Sherifa KHAN
Miss Sherifa KHAN
Dr KHOO Lai-San, Jennifer
邱麗珊醫生
Dr KO Chi-Fai
高志輝醫生
Ms KO Yee-Kit, Phyllis
高意潔女士
Mr KONG Shing-Tung, Victor
鄺成通先生
Ms KONG Suk-Wah
Mr KOO Wing-Ho, Winston
Ms KU Yin Kay, Kay
古嫣琪女士
Mr KWAN Chi-Hang, Jonathan
關至行先生
Mr KWAN Chi-Wai, David
關志偉先生
Mr KWAN Chuk-Fai
關則輝先生
Ms KWAN Ka-Yau, Phoebe
關家有女士
Ms Lucy M S KWAN
關文珊女士
Professor Vincent P F KWAN
關品方教授
Ms KWAN Shui-Ling
關瑞齡女士
Ms Maria KWAN Sik-Ning
關錫寧女士
Mr KWAN Wing-Shing, Vincent
關永盛先生
Mr KWOK Cheuk-Lun, Terrence
郭卓麟先生
Mr KWOK Ho-Tung
郭皓東先生
Mr KWOK Kwok-Chuen
郭國全先生
Ms KWOK Man-Yi, Matris
郭敏怡女士
Dr KWOK Mei-Kwun
郭美均醫生
Miss KWOK Ming-Wai
郭明慧小姐
Dr KWOK Pik-Ki, Peggy
郭碧姬醫生
Miss KWOK Wai-Yee, Winnie
郭慧兒小姐
Mr KWOK Yiu-Kwong
郭耀光先生
Mr KWONG Chung-Man
江仲民先生
Dr KWONG Kwok-Wai, Heston
鄺國威先生
Dr KWONG Sing-Szee, Cyril
鄺勝仕博士
L
Ms Betsy LAI
賴雪芬女士
Mr LAI Chiu-Cheong
黎照昌先生
Mr Ronald LAI Chuk-Man
賴祝文先生
Mr LAI Hon-Hung, John
黎翰雄先生
Mr Michael K C LAI
賴錦璋先生
Ms LAI Lai-Lin, Sylvia
黎麗蓮女士
Ms LAI May-Ling, Theresa
賴美玲女士
Mr LAI Nin
黎年先生
Mrs LAI DING Sau-Har
黎丁秀霞女士
Mrs LAI YAU Suk-Yin, Grace
邱淑賢女士
Ms LAI Yin-Fun
黎燕芬女士
Mr LAI Yiu-Ting
黎耀庭先生
Mr LAM Chi-Yan, Timothy
林志仁先生
Mr LAM Chiu-Ying
林超英先生
Mr LAM Cho-Hung, Jackson
林卓弘先生
Mr LAM Cho-Ying
林祖瀛先生
Mr LAM Chun-Yin
林進賢先生
Dr LAM King-Hang, Sam
林勁恆博士
Mrs LAM WONG Kit-Fong, Catherine
林王潔芳女士
Mr LAM Kwok-Wing
林國榮先生
Mr LAM Kwok-Yeung
林國揚先生
Dr LAM Mi-Ying, Pansy
林美凝博士
Professor Peggy LAM
林貝聿嘉教授
Mrs LAM Ho Sau-Chi, Shirley
何秀芝女士
Dr LAM Shung-Lay, Jerry
林崇禮醫生
Ms LAM Suet-Hung, Anne
林雪虹女士
Mr LAM Sui-Keung
Mr LAM Sum-Chee
林森池先生
Mr Victor LAM
林偉喬先生
Mr LAM Wing-Tong
林永棠先生
Mr LAM Wo-Hei
林和起先生
Dr LAM Woon-Yee
林煥兒醫生
Miss LAM Yee-Mui, Vivian
林綺梅小姐
Mr LAM Ying-Kwong, Victor
林英光先生
Mr Benjamin LAM Yu-Yee
林裕兒先生
Mrs Alice LAU
劉麥懿明女士
Mr Bernard LAU
劉冠麟先生
Mr LAU Chi-Kong, Howard
Miss LAU Chi-Wai
劉智慧小姐
Ms LAU Chin-Cho, Cybele
劉千艸女士
Ms Christine LAU
劉慧琼女士
Professor C P LAU
劉柱柏教授
Mr Kevin C T LAU
劉進圖先生
Mr LAU Chung-Hon
劉中翰先生
Mr LAU Hon-Kit
劉漢傑先生
Mr LAU Kai-Chung
劉繼忠先生
Dr Kevin LAU
劉仲恒醫生
Mr LAU Kwong-Kit
劉光傑先生
Ms LAU Lai-Sze, Maria
劉麗斯女士
Mr Patrick LAU
劉勵超先生
Ms LAU Pui-Chun
劉珮珍女士
Mr LAU Shu-Yan, Julius
劉樹仁先生
Mr LAU Siu-Chuen, Henry
劉少泉先生
Miss LAU Siu-Fan, Kristy
劉小芬小姐
Ms LAU Siu-Mi, Deborah
劉笑薇女士
Ms Lucy LAU Siu-Tuen
劉少端女士
Miss LAU Sum-Yin
劉心妍小姐
Mr Dominic LAU Tak-Ming
劉德明先生
Dr LAU Wai-Wah, John
劉偉華博士
Miss LAU Yuen-Wah
劉宛華小姐
Dr LAW Chi-Wai
羅志偉醫生
Mr LAW Kwong-Hon, Johnson
羅光漢先生
Miss LAW Man-Sze
羅敏詩小姐
Miss LAW Nga-Ting, Tina
羅雅婷小姐
Miss LAW Shing-Mui, Alice
羅盛梅小姐
Mr LAW Siu-Chau, Charles
羅紹秋先生
Mr Eric C M LEE
李仲明先生
Mr LEE Chin-Hung
李展鴻先生
Ms LEE Ching, Priscilla
李青女士
Mr Joseph LEE Chiu-Ming
李昭明先生
Dr LEE Chung-Yan
李頌恩醫生
Mr Herbert LEE
李賢凱先生
Dr LEE Hoi-Ki, Olive
李凱琪博士
Ms Karen LEE
李嘉瑩女士
Mr Andrew K F LEE
李景勳先生
Dr LEE Kuen, Phyllis
李娟醫生
Ms LEE Kwai-Hang, Teresa
李桂姮女士
Dr LEE Kwok-Lun, Aaron
李國綸醫生
Dr Michael L K LEE
李烈基醫生
Mr LEE Man-Ban
李文彬先生
Dr LEE Shiu
李韶博士
Miss LEE Siu-Yuk, Hilda
李小玉小姐
Dr LEE Tong-King
李忠慶博士
Miss Verna LEE
Dr LEE Wai-Yi, Melanie
李惠儀博士
Mr LEE Yu-Chun, John
李宇俊先生
Mrs LEE THAM Oi-Chun, Janie
李譚愛珍女士
Dr LEI Chi-Un
李志遠博士
Dr the Hon LEONG Che-Hung
梁智鴻醫生
Ms Betty S L LEONG
梁羡靈女士
Mr LEUNG Chi-Hang, Derek
梁志恒先生
Dr LEUNG Chi-Ngai, Stephen
梁志毅醫生
Dr LEUNG Ho-Ki, June
梁賀琪博士
Mr LEUNG Hok-Po
梁學圃先生
Mr Jack LEUNG
梁冠強先生
Ir Edmund K H LEUNG
梁廣灝先生
Mr LEUNG Ka-Hung
梁家洪先生
Mr LEUNG Ka-Yau, Kevin
梁家祐先生
Mr LEUNG Kam-Cheung, Terry
梁錦祥先生
Ms Catherine LEUNG Kar Cheung
梁嘉彰女士
Mr LEUNG Kin-Chung
梁健聰先生
Miss LEUNG Lai-Kum
梁麗琴小姐
Miss LEUNG Mi-Ling, Tina
梁美玲小姐
Mr LEUNG Moon-Tong
梁滿堂先生
Dr the Hon Elsie LEUNG Oi-Sie
梁愛詩博士
Miss LEUNG Ping, Rita
梁萍小姐
Ms LEUNG Po-Ching
梁寶貞女士
Ms Yvonne S F LEUNG
Mr LEUNG Wai-Hon, Wilson
梁惠康先生
Dr LEUNG Wai-Yin, David
梁偉賢博士
Mr LEUNG Wai-Yin, Douglas
梁偉賢先生
Miss LEUNG Wai-Yin, Jenny
梁慧妍小姐
Mr LEUNG Yat-Hang
梁逸恆先生
Dr Alexander Y H LEUNG
梁彥漢醫生
Dr LEUNG Yin-Yan, Jenny
梁彥欣醫生
Mr LEUNG Yu-Tat, Barry
梁瑜達先生
Mr LEW Chau-Siang
廖朝翔先生
Mr LI Chun-Kam, Philip
李鎮錦先生
Ms LI Fung-Yee, Dora
李鳳兒女士
Mr LI Hon-Yiu, Harry
李漢堯先生
Dr LI Kai-Shun, Victor
李啟信博士
Miss LI Lai-Ping, Amy
李麗萍小姐
Mr LI Luen-On
李聯安先生
Ms Li Mei-Sheung, Michelle
李美嫦女士
Ms LI Mui-Chiu
李梅昭女士
Mr LI Sik-Hong
李錫康先生
Mr LI Siu-Lok, Albert
李兆樂先生
Ms LI Wing-Yin, Amy
李穎賢女士
Dr LI Ying-Hung
李應鴻博士
Mrs Nancy LI IP Sau-Fong
葉秀芳女士
Mr LIM Patrick Daniel Manson
林敏純先生
Professor LIN Sya-Ru, Shirley
林夏如教授
Mr LIN Tai-Ning, Raymond
林泰寧先生
Mrs Teresa LIN
林劉淑英女士
Mr LIN Ting-Yan
連庭欣先生
Miss LING Kit-Yuk, Margaret
凌潔玉小姐
Mr LING Siu-Kwong
凌紹光先生
Ms Betty LIU
廖家鈿女士
Mr LIU Sing-Cheong
廖勝昌先生
Mr LIU Wai-Kuen
廖偉權先生
Mr Peter LO Chi-Wai
羅志偉先生
Ms LO Ching-Yu, Angelina
羅靜如女士
Mr LO Kai-Wah, Philip
羅啟華先生
Miss Agnes LO Kit-Mui
盧潔梅小姐
Ms LO Kwan-Yee, Helen
張勞坤儀女士
Ms LO Man-Wai, Polly
盧敏蕙女士
Miss LO Nok-Hang, Lorraine
盧諾珩小姐
Dr LO Tak-Lam, William
盧德臨醫生
Mr LO Wai-Kon, Stephen
盧維幹先生
Mr LO Wai-Shing
羅偉成先生
Dr LO Wing-Kit
Ir LO Yu-Bun, Ben
盧裕斌先生
Ms LO Yuk-Ching
羅玉清女士
Ms LOK Suk-Yee, Helen
駱淑儀女士
Miss LUI Chui-Chi
雷翠芝小姐
Mr LUI Chun-Kwan, Peter
雷鎮群先生
Mr LUI Chun-Pong, Alfred
呂振邦先生
Ms LUI Shuk-King, Louisa
呂淑琼女士
Ms LUK Kit-Yee
M
Ms MA Choi-Lin, Christina
馬彩蓮女士
Mr Gerald MA
馬勵志先生
Mr MA Ho-Fai
馬豪輝先生
Ms MA Kar-Kar
馬嘉嘉女士
Dr John T C MA
馬道之醫生
Mr Theodore MA
馬衡先生
Dr MA Tin-Ging, Hector
馬天競醫生
Dr MA Wei-Ling, Teresa
馬慧玲醫生
Mrs Sandra MAK
麥黃小珍女士
Dr MAK Sheung
麥湘醫生
Miss MAK Suet-Chi, Ellen
麥雪芝小姐
Mr Andrew MAK Yip-Shing
麥業成先生
Miss MAK Yuen-Yee
麥婉儀小姐
Mr MAN Kin-Wah
文健華先生
Miss MAN Shui-Yan, Sharon
文瑞恩小姐
Mr MAN Wai-Yip, Hughs
文偉業先生
Mr MAN Yip-Shing
文業成先生
Mrs Anne MARDEN
馬登夫人
Mr Martin MATSUI
Mr MO Pui-Hong, Peter
毛沛匡先生
Ms Beatrice MOK
莫綺文女士
Miss MOK Ka-Yan, Noelle
莫家欣小姐
Miss MOK Sau-King
莫秀琼小姐
Ms MOK Yin-Mung
莫燕夢女士
Mr MONG Cheuk-Wai
蒙焯威先生
Miss MUI Wing-Ki, Stella
梅詠琪小姐
N
Mr NAM Chi-Ming, Gibson
藍志明先生
Dr NG Fu
吳奎醫生
Mr NG Hin-Sing, Eddie
吳顯陞先生
Mr NG Ka-Keung, Neil
吳家強先生
Mr NG King-Yin
伍敬賢先生
Mr NG Man-Kit, Philip
吳文傑先生
Mr Nicholas NG
吳榮奎先生
Ms NG Oi-Man, Monica
伍靄雯女士
Ms NG Pui-Hang, Amy
吳佩珩女士
Mr NG Sai-Man
吳世文先生
Dr NG Sek-Hong
伍錫康博士
Ms NG Shuk-Man
吳淑敏女士
Professor NG Sik-Hung
伍錫洪教授
Dr NG Siu-Man
吳兆文博士
Mr NG Sze-Hang
伍時衡先生
Mr NG Tat-Leung, George
伍達亮先生
Mr NG To-Han, Simon
吳道衡先生
Mr NG Tsz-Man
吳子文先生
Mr NG Wing-Shun, Anthony Vincent
吳永順先生
Mr NG Yat-Wai
吳日偉先生
Mr NG Yee-Yum
吳詒蔭先生
Mr NG Yook-Man
吳煜民先生
Miss Sarah NGAI Kwok-Chun
魏國珍小姐
Ms NGAI Pik-Lin
Mr NGAN Chi-Cheung
顏子翔先生
Professor NGAN Yuen-Sheung, Hextan
顏婉嫦教授
Mr Robert Charles NICHOLSON
O
Miss OR Sau-Wan
柯秀雲小姐
P
Dr PAN Pey-Chyou
潘佩璆醫生
Mr PANG Kwok-Hang
彭國恒先生
Ms PANG Mei-Tuan, Pauline
彭美端女士
Mr PANG Wai-Tim, Timmy
Dr PEI Kee-Cheong, Benjamin
邊其昌醫生
Dr PEI Kee-Wai, Conrad
邊其偉醫生
Dr PEI Yuk-Man, Debra
邊毓雯醫生
Dr PEI Yuk-Sau, Ann
邊毓秀醫生
Miss PONG Cheuk-Yee, Vanessa
龐卓貽小姐
Mr PONG Kim-Ming
龐劍明先生
Ms PONG Kwan-Yi
龐君儀女士
Mr PONG Nin-Sun
龐年新先生
Mr POON Chi-Wai
潘志偉先生
Ms POON Miu-Lan, Pansy
潘妙蘭女士
Miss POON Po-Yee,Cathina
潘寶儀小姐
Ms POON Sau-Yu, Kerry
潘秀瑜女士
Dr Poon Tak-Lun
潘德鄰醫生
Mr PUN Kin-Shing
潘建成先生
Dr PUN Ting-Chung
潘定中醫生
R
Dr Mary RODRIGUES
羅紀瑪浰博士
S
Mr SHE Wai-Hon
佘偉漢先生
Mr SHEIR Wing-Kee
佘榮基先生
Ms SHEK Pui-Yuk, Emily
石佩玉女士
Mr SHEK Yu-Ming, Joseph
石雨明先生
Miss Wendy SHEN
冼泳婷小姐
Mr Edward SHUM Chi-Po
沈稚波先生
Mr SHUM Choi-Sang
岑才生先生
Ms SIN Wai-Yin
冼惠燕女士
Mr SIN Yui-Man, Henry
冼銳民先生
Dr Dominic SINN Lai-Hong
冼禮康醫生
Mrs Alice SIU
Mr SIU Ho-Ting, Evan
蕭浩廷先生
Dr SIU WONG Sau-Fong
蕭黃秀芳女士
Dr SIU Shing-Chung
蕭成忠醫生
Mr SIU Yip
蕭曄先生
Miss Yvonne SIU
蕭綺媛小姐
Dr SNG Kwong-Peng
孫廣平醫生
Mrs SO CHAU Yim-Ping
蘇周艷屏女士
Miss SO Ching-Wan
蘇青芸小姐
Ms SO Siu-Mei, Pollyanna
蘇小媚女士
Ms SO Wing-Kiu, Winnie
蘇詠翹女士
Dr SO Yee-Lai, Alice
呂蘇綺麗博士
Mrs SO Yuet-Seung
Mr SUEN Yuk-Man
孫育民先生
Miss SZE Pui-Ying, Katherine
施沛瑩小姐
Ms SZETO Wah-Yuk, Tania
司徒華玉女士
T
Mr TAI Ah-Lam, Michael
戴阿林先生
Mr TAI Keen-Man
戴健文先生
Mr TAM Chi-Wing
譚志榮先生
Mr TAM Ka-Kei, Eric
譚家棋先生
Ms Janis TAM Kam-Yee
譚錦儀女士
Mr TAM Sau-Sum
譚壽森先生
Ms TAM Siu-Ying, Iris
譚小瑩女士
Dr TAM Wai-San, Wilson
談維新博士
Dr TAM Yat-Kung, Elton
譚日恭博士
Mrs Petrina TAM DONG Yuk-Lai
譚唐毓麗女士
Ms Candy TANG
鄧佩詩女士
Dr TANG Chung-Leung
鄧仲樑醫生
Mr TANG Chung-Pak, Michael
鄧松柏先生
Miss TANG Kit-Lam, Eunice
鄧潔琳小姐
Mr TANG Kwai-Nang
鄧桂能先生
Mr Benjamin TANG Kwok-Bun
鄧國斌先生
Mr TANG Lap-Kwong
鄧立光先生
Mr TANG Pak-Chuen, Allen
鄧柏村先生
Dr TANG Shun-Cheung
鄧舜祥醫生
Miss TANG Siu-Fung, Iwanbeo
鄧小鳳小姐
Mr Edward Leslie TANG Wai-Kong
鄧偉江先生
Mr TANG Wang-On, George
鄧宏安先生
Dr Winnie TANG
鄧淑明博士
Mr TANG Yau-Sing, Gareth
鄧有聲先生
Mr Michael TANG Yiu-Ming
鄧耀明先生
Mr TAO Ying-Fai, David
陶英輝先生
Dr TEOH Kim-Tat, Michael
張錦達博士
Ms THAM Yiu-Wah
Ms TIE Ji-Xi, Pearl
泰吉西女士
Ms TIN Sau-Yan, Fion
田秀茵女士
Dr TONG Sui-Ming, Lily
湯翠明醫生
Dr Kareen Ninglianching TONSING
Ms Shirley TRAYNOR
蔡秀麗女士
Mr TSANG Chee-Ming
曾志明先生
Ir TSANG Chiu-Kwan
曾昭群先生
Mr TSANG Chiu-Ming
曾昭明先生
Mr TSANG Chun-Kong
曾振江先生
Dr TSANG Hing-Fai
曾鑫輝醫生
Mr TSANG Kam-Keung
曾錦強先生
Mr TSANG Kwok-Ho
曾國豪先生
Dr TSANG Kwong-Wing, Alfred
曾廣榮醫生
Ms TSANG Lai-Lun, Judy
曾麗倫女士
Dr TSANG Man-Lung
曾文龍醫生
Dr TSANG Ping-Ham
曾炳涵醫生
Ms TSANG Wing-Sze
Mr TSE Ching-Kan
謝正勤先生
Dr TSE Hei-Yee, Lowina
謝喜兒醫生
Miss Teresa TSE Man-Ming
謝曼明小姐
Mr TSE Pak-Wing
謝柏榮先生
Mr TSE Tang-Hung
謝丹雄先生
Dr TSO Shiu-Chiu
曹紹釗醫生
Mr TSO Siu-Man, Simon
曹紹民先生
Ms TSOI Chee-Ling, Jane
蔡紫苓女士
Dr TSOI Chi-Wah, Danny
蔡智華醫生
Mr TSOI Siu-Hung, David
蔡兆鴻先生
Miss TSOI Yuk-Lin
蔡玉蓮小姐
Ms Bernadette TSUI
徐詠璇女士
Dr Cecilia TSUI
徐鍾冰心博士
Dr TSUI Hung-Chuen
徐孔泉醫生
Ms TSUI Shuk-Ching
Mr Rick W K TSUI
崔榮基先生
W
Ms WAI Chung-Kiu, Rainbow
韋頌翹女士
Miss WAI Yuen-Sze, Cissy
衛宛司小姐
Miss WAN Oi-Man, Gloria
尹靄敏小姐
Mr WAN Tai-Koon, Terry
雲大冠先生
Mr WAN Wai-Man, Tony
溫偉文先生
Miss WATT Ka-Yin, Marina
屈家妍小姐
Mrs Mary Ann Elizabeth WEI
韋許維明女士
Professor Ben WILDAVSKY
Mr Patric Herve WISARD
Mr WONG Chi-Shing
黃志誠先生
Mr WONG Chi-Wai
王志偉先生
Ms WONG Chi-Wan, Phibe
黃志雲女士
Mr WONG Ching-Kan
王政勤先生
Dr WONG Fook-Yee
王福義博士
Dr WONG Fu-Wing
黃富榮博士
Mr WONG Hak-Keung, Albert
黃克強先生
Mr WONG Heung-Lit
黃向烈先生
Miss WONG Hiu
黃曉小姐
Mr WONG Ka-Fai, Mike
黃嘉輝先生
Mr WONG Ka-Kei
Ms WONG Ka-Lin, Judy
黃嘉蓮女士
Miss WONG Ka-Yan, Maggie
黃嘉欣小姐
Mr WONG King-Hung
黃景鴻先生
Ms Kitty WONG
黃月妙女士
Dr K L WONG
黃桂林博士
Mr WONG Kun-Kau
黃灌球先生
Dr WONG Kwai-Sheung
黃桂嫦醫生
Ms WONG Lai-Kin, Elsa
黃麗堅女士
Mr Louis WONG
黃洛華先生
Mr WONG Man-Kong, Peter
王敏剛先生
Ms WONG May-Kay, May
王美琪女士
Miss WONG Mei-Seong, Eva
黃美嫦小姐
Mr WONG Ngai-Lun, Alan
黃毅倫先生
Ms WONG On-Yee, Annie
黃安儀女士
Ms WONG Pie-Yue, Cleresa
黃碧如女士
Miss WONG Pik-Kuen, Helen
黃碧娟小姐
Dr WONG Ping-Mei, Jean
王冰媚博士
Mr WONG Ping-Yung
黃炳榕先生
Miss WONG Po-Chun, Rosita
黃寶珍小姐
Miss WONG Pui-Kwan
王佩群小姐
Mr Raymond WONG
黃鴻超先生
Mr WONG Sau-Ming, Esmond
黃秀明先生
Mrs WONG LI Shuen-Pui, Agnes
李璇佩女士
Ir WONG Siu-Kei
王兆基先生
Ms WONG Siu-Yan
Mr WONG Suet-Kui, Patrick
黃雪駒先生
Mr WONG Sum-Fai, Samuel
黃森暉先生
Mr WONG Tang-Chit, Terry
黃騰捷先生
Professor Vivian WONG
黃譚智媛教授
Mrs Vivian WONG
何婉冰女士
Mr WONG Wai-Chee, Desmond
黃偉志先生
Mr WONG Wai-Hung
黃偉雄先生
Mr WONG Wai-Kee, Ivan
黃偉基先生
Mr WONG Wai-Keung, William
黃偉強先生
Mr WONG Wai-Kuen, Thomas
黃偉權先生
Mr WONG Wai-Kuen, Wilkins
黃慧權先生
Ms WONG Wai-Kwan, Evelyn
黃慧筠女士
Ms Wong Wai-Man, Emily
黃慧雯女士
Miss WONG Wai-Man
黃慧文小姐
Ms Bebe WONG Wai-Sum
黃慧心女士
Miss WONG Wai-Yin, Erica
黃慧妍小姐
Mr Wilson WONG
Dr WONG Wing-Tak
黃永德博士
Ms WONG Yee-Wang
黃怡宏女士
Miss WONG Yin-Mei, Teresa
黃燕媚小姐
Mr WONG Yu-Ching, Eugene
黃宇正先生
Miss WONG Yuen-Ping, Maria
黃婉冰小姐
Mr WONG Yuk-Loi, James
黃鈺來先生
Ms WONG Zee-Wai, Clare
黃思慧女士
Mrs WONG HUI Pui-Bing, Mona
黃許珮冰女士
Mr WOO Chong-Keung, Wallace
胡壯強先生
Mr Edmond WU
胡銘基先生
Mr WU Fung-Leung
胡逢亮先生
Lady Ivy WU
胡郭秀萍爵士夫人
Ms WU Po-Chu, Sarah
胡寶珠女士
Miss WU Wing-Man
胡詠文小姐
X
Dr XU Guilian
徐瑰蓮博士
Y
Miss YAN Mei-Mei, Salina
甄美薇小姐
Mr YANG Chen
楊琛先生
Mr YAU Tat-Wang, Dennis
邱達宏先生
Mr YAU Wing-Keung, Frankie
游永強先生
Ms YAU Yin-Hing, Lily
游燕卿女士
Mr YEUNG Cham-Chi
楊湛之先生
Mr YEUNG Chee-Kong
楊志剛先生
Ms YEUNG Chui-Wan, Shirley
楊翠雲女士
Dr YEUNG Chung-Him
楊宗謙醫生
Mr Yeung Chung-Yun
楊鐘仁先生
Mr YEUNG Heung-Ming, Jack
楊向明先生
Mr YEUNG Hon-Keung
楊漢強先生
Ms YEUNG Kit-Ching, Mary
楊潔貞女士
Miss YEUNG Ling-Yee, Cora
楊令怡小姐
Mr Justin YEUNG Pak-Chun
楊北鎮先生
Ms YEUNG Pik-Chun, Colana
楊碧珍女士
Mr YEUNG Shiu-Wing, Chris
楊兆永先生
Ms YEUNG Shuk-Ching
Mr YEUNG Siu-Por
楊少波先生
Dr YEUNG Yat-Wah
楊日華醫生
Ms YICK Wing-Yan, Agnes
易詠茵女士
Mrs YIH LEE Yee-Le, Linda
葉李綺梨女士
Mr YIM Chi-Wah, Richard
嚴智華先生
Mr YIM Ho-Man, Gensan
嚴浩文先生
Ms Amy YING
英若靜女士
Ms YING Fun-Fong
應芬芳女士
Ir YING Tsie-Cheong
英子昌先生
Mr YIP Chi-Wing, Frederick
葉志榮先生
Mr YIP Hung-Wai, Anthony
葉鴻威先生
Mr YIP Kin-Yee
葉建義先生
Miss YIP Mo-Bing
葉慕冰小姐
Mr YIP Wing-Cheong, Clarence
葉永昌先生
Ms YIP Yun-Ching, Winnie
葉潤菁女士
Mrs Anna YIU
郭慧嫻女士
Mr YIU Chun-Yu, Richard
姚震宇先生
Mr YIU Yan-Nang
姚欣能先生
Mr YIU Yu-Kwong, Augustus
姚宇光先生
Miss YIU Yui-Yin, Valerie
姚睿妍小姐
Professor Rosie T T YOUNG
楊紫芝教授
Mrs Carol YU
余雷覺雲女士
Mr Daniel YU
於崇光先生
Mr David YU
余啟超先生
Mr YU Kwong-Yiu, Wilson
Ms YU Sau-Ying
余秀瑩女士
Dr YU Wai-King
余維敬醫生
Ir YU Wai-Le, Willis
余煒立先生
Miss YU Yim-Bing, Susan
余艷冰小姐
Mr YUEN Kim-Sang
袁劍笙先生
Professor YUEN Po-Wing, Anthony
袁寶榮教授
Mr YUEN Sai-Wing, Steve
袁世榮先生
Ms YUEN Tsui-Kuen
袁翠娟女士
Mr YUEN Tung-Kwan, Escode
袁棟坤先生
Mr Larry YUNG Chi-Kin
榮智健先生
Miss YUNG Man-Yi
容敏兒小姐
Z
Mr ZHANG Jing-Wei, Gregory
張經緯先生
Groups
Ascent Dynamic Consultants Company Limited
安尚顧問有限公司
Audi - Premium Motors Limited
奧迪 - 合迪汽車有限公司
CLP Power Hong Kong Limited
中華電力有限公司
Crown Worldwide Holdings Limited
嘉柏控股有限公司
Chan Wing Kan Trustees Incorporated
陳榮根受託人法團
Empire Hotel Kowloon
九龍皇悅酒店
ESRI China (Hong Kong) Limited
ESRI中國(香港)有限公司
Gracious Glory (Buddhism) Foundation Limited
慈輝佛教基金會
Great Eagle Holdings Limited
鷹君集團有限公司
HKU Class of '83
港大八三年畢業生
HKU 83 Service Association
港大八三屆服務協會
HKU Social Sciences Class of 1983
港大一九八三年社科畢業生
HKU Social Sciences Class of '88
港大八八年社科畢業生
Hong Kong and China Gas Company Limited, The
香港中華煤氣有限公司
Hong Kong Multisports Association
香港全能運動學會
Hong Kong University Alumni Association of New Zealand Inc
新西蘭香港大學校友會
K C Ho & Fong Solicitors & Notaries
何君柱律師樓
Kerry Holdings Limited
嘉里集團有限公司
King Power Group (Hong Kong)
皇權集團(香港)
Lam Kin Chung Morning Sun Charity Fund
林健忠曉陽慈善基金會
Lions Club of Tsing Ma Hong Kong
香港青馬獅子會
Lok Yu Kim Ching Memorial Fund
駱余劍清紀念基金
Munros
文禮律師樓
New World Development Co Ltd
新世界發展有限公司
Ngong Ping 360 Limited
昂平360
Planarch Consultants Limited
建港規劃顧問有限公司
Quebish Ltd
基璇有限公司
Sun Life Hong Kong Limited
香港永明金融有限公司
Yearfull Contracting Limited
怡富工程有限公司
And Other Anonymous Donors
As on April 2018